You are currently viewing Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dagsorden for Generalforsamling i TeaterMejeriet den 23. april 2019

1. Valg af dirigent (Stine)
2. Valg af referent (Lizette)
3. Bestyrelsens beretning (Stine)
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (Flemming)
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter (Flemming)
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jævnfør nedenfor (Lizette)
7. Indkomne forslag (Stine)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant (Flemming)
9. Eventuelt

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. Valg af dirigent

                      Stine Wilms

 1. Valg af referent

                      Lizette Ottensten

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2018 ved Stine Wilms

                      Meningsfulde fællesskaber – scenekunst, kreativitet, identitet

TeaterMejeriet går på to ben: Den holdbaserede undervisning og de sociale aktiviteter. Dermed er TeaterMejeriet ikke bare en dramaskole, men fungerer i kraft af værestedet som et socialt samlingspunkt. TeaterMejeriet bidrager til udviklingen af medlemmernes identitet, kreativitet og samarbejdsevner og tilbyder børn og unge meningsfulde fællesskaber i trygge rammer med engagerede og nærværende voksne.

TeaterMejeriet har derfor både en kulturfaglig og pædagogisk profil, og aktiviteterne balancerer mellem kunstnerisk autencitet og forståelsen for æstetiske lærerprocessers betydning for udviklingen af børn og unges faglige, sociale og personlige kompetencer.

TeaterMejeriets samlede aktiviteter giver børn og unge en unik mulighed for at udfolde og udvikle sig og blive klogere på sig selv og på fællesskabet.

 

Om TeaterMejeriet

TeaterMejeriets primære aktiviteter er holdbaseret undervisning af 1½-2 timers varighed i teater og andre aktiviteter relateret til forestillingsproduktion. Undervisningen afvikles mandag til torsdag i skoleuger i tidsrummet 16.00-22.00. Medlemmerne inddeles både efter alder og interesse. En stor del af medlemmerne går på flere hold.

Den årlige forestilling STORM, var er et af årets absolutte højdepunkter, hvor alle medlemmer var på scenen. Derudover har der været en række mindre forestillinger, der fremgår af aktivitetsoversigten. Årets sommerlejr var et tilsvarende højdepunkt. I 2018 gik turen til Bornholm for ikke mindre end 125 deltagere. Derudover er der tradition for, at især de lidt ældre hold tager på weekendture, hvilket tilsvarende fremgår af aktivitetsoversigten.

Bestyrelsen valgte i august 2017 at hæve det normale medlemstal fra 165 til 190 for at styrke brugen af værestedet. Det er fortsat TeaterMejeriets holdbaserede undervisning, der er den største motivation for indmeldelse, selvom kombinationen af TeaterMejeriets holdbaserede undervisning og værestedets aktiviteter tilsammen udgør TeaterMejeriets samlede DNA.

 

Om TeaterMejeriets værested

TeaterMejeriets værested har åbent mandag til torsdag fra kl. 15-21 i skoleuger. I værestedet er der fokus på og mulighed for at engagere sig i sociale og kreative aktiviteter, der relaterer sig til scenekunst. Men værestedet er også et tilbud om voksenkontakt og mulighed for at høre til og hænge ud i meningsfulde og inkluderende fællesskaber, hvor børn og unge mødes på tværs af alder og køn.

Hverdagen er præget af selvorganiserede teaterrelaterede aktiviteter, hvor medlemmerne udnytter TeaterMejeriets faciliteter med støtte og opbakning fra kompetente kulturfaglige voksne. Men sociale aktiviteter som fællesspisning, film- og musikaftener, lektielæsning og almindeligt samvær præger i lige så grad værestedet.

I perioder med forestillinger er værestedet præget af travlhed og alle de mange aktiviteter, der knytter sig til at producere scenekunst – komposition, design og produktion af kostume og makeup, scenografi, teknik, fundraising, markedsføring, catering og stemmetræning er bare eksempler på lidt af det værestedets medlemmer involverer sig i månederne op til en premiere.

75-100 medlemmer bruger dagligt værestedet i forbindelse med den holdbaserede undervisning. De fleste medlemmer benytter værestedet både inden, efter og nogle gange imellem hold, idet mange medlemmer følger undervisningen på flere hold. Derudover kommer der i gennemsnit 20 – 30 medlemmer om dagen for at bruge værestedet, selvom de ikke har holdundervisning samme dag.

Samlet set bruger 100-120 børn og unge værestedet på daglig basis. [/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1935″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Brugerundersøgelse 2018

TeaterMejeriet har i 2018 udarbejdet en brugerundersøgelse for at dokumentere effekten af TeaterMejeriets status som fritidsværested i Rudersdal Kommune. Brugerundersøgelsen indgik som en del af slut-evalueringen af ”Aftalen om tilskud mellem Teatermejeriet og Rudersdal Kommune for perioden 2016-2018” og har været med til at danne grundlag for den politiske beslutningsproces vedrørende TeaterMejeriets fortsatte status som fritidsværested.

Brugerundersøgelse fastslår, at

 • TeaterMejeriet tiltrækker og fastholder en bred og varieret gruppe af børn og ungebåde aldersmæssigt, geografisk og uddannelsesmæssigt i en fritidsaktivitet med mulighed for faglig, social og personlig udvikling er markant.
 • for en væsentlig del af medlemmerne er TeaterMejeriet den eneste aktivitet i deres frie tid.
 • medlemmernes alderssammensætning og deltagemønstre understreger, at TeaterMejeriet i udstrakt grad formår at fastholde unge som en aktiv del af foreningslivet.
 • Der er et højt fremmøde og brug af værestedsaktiviteter er markant og stigende ift. medlemmernes alder.
 • Medlemmerne deltager aktivt. Siden august 2018 har en repræsentant for medlemmerne deltaget i bestyrelsesarbejdet på lige fod med medarbejderrepræsenter og ledelsen.

 

Økonomien sikret frem til udgangen af 2021

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der indgås en tilskudsaftale for de kommende tre år med TeaterMejeriet med udgangspunkt i den økonomiske ramme for den oprindelige aftale på årligt 270.000 kr. suppleret med 100.000 kr. årligt med en aftale, som særligt betinger forpligtende samarbejde med kommunen om Åben Skole, Ferieaktiviteter samt samarbejder og tilbud med inspirationskurser til lærere og pædagoger. Endvidere ønskes det, at TeaterMejeriets venteliste nedbringes, således at der sker yderligere optag til forening.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2018

Regnskabet har i hovedlinjerne svaret til budgettet og udviser således et underskud på DKK 2.000.

Nettoomsætning & Aktiviteter:
Kontingentfremgang reflekterende stigende betalende medlemstal fra gennemsnitligt 158 medlemmer i 2017 til 173 medlemmer i 2018.
Ligeledes har forestillingen i 2018 givet et pænt overskud, der samlet har givet en lille fremgang i netto bruttoresultatet.
Øvrige omkostninger lig det budgetterede uden væsentlige udsving.

 • Årsregnskabet blev godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af budget for 2019

TeaterMejeriets økonomi er som nævnt sikret de næste tre år med Kultur- og FritidsudvalgetS beslutning om en tilskudsaftale.
I øvrigt er der ingen forandringer i budgettet i forhold til sidste år. Der er dog taget udgangspunkt i 180 medlemmer i gennemsnit hele året.
Den største post er lønninger, og årets to store begivenheder, forestilling og sommerlejr, skal hvile i sig selv.

Budgettet blev godkendt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Stine Wilms      –               genvalgt
Mie Larsen        –               genvalgt
Lizette                –               genvalgt
Lene Flensborg  –               nyvalgt
Malene Kestler  –               genopstiller ikke

Fortsætter endnu et år:

Flemming Presmann
Martin Bjørn
Malene Hertz
Emil Ulrichsen

Desuden omfatter bestyrelsen:

Christian Hammerstad – medarbejderrepræsentant
Stephanie Kirk – medlemsrepæsentant
Steffen Steffensen – leder

Suppleanter er:
Natalie Pedersen
Lisa Grunnet
Jan Holmann
Christian Fischer Trollo
Jacob Hjelmsø
Ida Leisner                                          – ønsker at stoppe og overgår til alumne
Dorte Ulrichsen                                  – ønsker at stoppe og overgår til alumne

Medlemmer og suppleanter indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde den 23. maj kl. 18 i TeaterMejeriet.

 

 1. Indkomne forslag
  Ingen
              
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Fortsætter
 3. Evt.
  Nej

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”1940,1941,1942,1943,1944,1945,1949,1954,1946,1947,1950,1951,1948,1952,1953″ title=”Regnskab 2018″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1957″ onclick=”img_link_large” title=”Budget 2019″][/vc_column][/vc_row]